Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant

Logotip de l'EOI Alacant
Idioma de la web Castellano .:. Valencià

Trasllats

Trasllat d'Expedient

El trasllat d'expedient és un acte administratiu que té com a objecte traslladar l'expedient de l'alumne des d'un centre docent a un altre de la mateixa naturalesa. Perquè este acte administratiu es produïsca ha d'estar lligat a una continuació, quan s'inicie el curs següent, en el centre de destí dels estudis ja començats en el centre de procedència, sense que es considere la possibilitat d'un trasllat d'expedient que signifique únicament que la documentació acreditativa dels estudis realitzats estiguen arxivats en un centre docent diferent d'aquell on es van cursar els estudis.

El procediment per a sol·licitar-ho és el següent:

L'interessat:

 1. Sol·licitarà matrícula condicional en el centre de destí, per al curs que es considera amb dret a accedir, fent constar en la petició que està vinculada a un trasllat d'expedient.
 2. Una vegada tinga constància que li correspon un lloc escolar com a conseqüència del procés de matriculació establit pel centre docent, omplirà en el centre de procedència una sol·licitud de trasllat d'expedient acompanyada d'un document acreditatiu de la reserva de lloc escolar en el centre de destí.

D'esta manera, únicament es considerarà el trasllat d'expedient si està lligat a la matrícula efectiva de l'alumne. En qualsevol altre cas, l'expedient continuarà en el centre de procedència.

El centre docent de procedència:

 1. A la vista del document acreditatiu de la reserva de lloc escolar en el centre de destí i de la sol·licitud de l'interessat, en el termini màxim de 10 dies a comptar de la recepció d'estos documents enviarà al centre de destí per correu certificat amb justificant de recepció (o qualsevol altre mitjà amb idèntiques garanties) la documentació següent:
  • certificat acadèmic personal a l'efecte de trasllat d'expedient.
  • còpia de la sol·licitud de trasllat firmada per l'interessat.
  • la resta de documentació que puga constar en l'expedient de l'alumne.
 2. Percebrà, únicament, el preu públic establit en concepte de trasllat d'expedient, ja que el certificat acadèmic personal emés té com a objecte el dit trasllat.

El centre docent de destí:

 1. Admetrà per a la preinscripció la sol·licitud de l'interessat i la inclourà en el grup corresponent per a la matrícula, que, en cas d'obtindre lloc escolar, tindrà caràcter condicional fins que es dispose de la documentació corresponent al trasllat d'expedient emesa pel centre de procedència.
 2. Quan haja rebut el certificat acadèmic i la resta de la documentació enviada des del centre de procedència, confirmarà el sol·licitant el caràcter efectiu de la seua matrícula i arxivarà l'expedient.
 3. No percebrà cap preu públic, excepte el de matrícula i la targeta d'estudiant, ja que el corresponent al trasllat d'expedient ha sigut abonat en el centre de procedència i, com queda indicat, no s'ha d'aplicar el concepte d'obertura d'expedient.
 4. Si el centre procedència no pertany a la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, el centre de destí rebrà la petició de trasllat d'expedient i actuarà de la mateixa manera que queda indicada, a més de notificar al centre de procedència el caràcter condicional del trasllat que es tramita.
 5. En el cas que el sol·licitant obtinga un lloc escolar, notificarà la confirmació efectiva al centre de procedència i si no sol·licita o obté matrícula es tornarà la documentació al centre de procedència fent constar com a motius que ho justifiquen la normativa pròpia de la Comunitat Valenciana.

Trasllat de Matrícula Viva

El trasllat de matrícula viva és un acte administratiu que produïx la matriculació en un centre docent després del tancament del termini de matrícula que tinga establit, com a conseqüència del trasllat de l'alumne des d'un altre centre on ja estava matriculat i havia iniciat el curs. El centre docent on vaja a produir-se la baixa d'un alumne sol·licitant del trasllat de matrícula viva haurà de considerar este tipus de trasllat com una circumstància excepcional, considerant el trasllat de domicili personal o laboral com les úniques causes que ho motiven i, a este efecte, hauran d'exigir la justificació acreditativa del fet. El procediment per a sol·licitar-ho és el següent:

L'interessat:

 1. Omplirà una sol·licitud de trasllat de matrícula visca en la qual indicarà el centre de destí, que serà presentada en el centre de procedència. El model de sol·licitud expressarà que l'autorització del trasllat només serà efectiva quan es confirme l'existència de vacant i l'acceptació del dit trasllat per part del centre de destí sol·licitat.

El centre docent de procedència:

 1. Comprovarà les justificacions aportades junt amb la sol·licitud.
 2. Comprovarà la situació acadèmica del sol·licitant en relació amb el curs en què està matriculat i l'assistència regular a les classes.
 3. Confirmarà l'existència de vacant escolar i acordarà amb el centre de destí la reserva de plaça, amb especificació clara del torn i horari que li correspon.
 4. Notificarà a l'interessat la reserva de plaça, indicant-li tant el torn com l'horari que li correspon.
 5. Arxivarà la notificació que rebrà des del centre de destí, on es manifeste la matrícula efectiva de l'alumne traslladat. Únicament si es rep esta notificació es considerarà ferm el trasllat i, per tant, es considerarà efectiva la baixa produïda. En cas contrari es considerarà que el sol·licitant contínua matriculat en el centre de procedència en les mateixes condicions que abans d'iniciar l'expedient de trasllat de matrícula viva.
 6. Si es confirma la vacant i el sol·licitant accepta el torn i horari que li correspon, en el termini màxim de 10 dies remetrà al centre de destí pel mateix procediment que el citat en el cas de trasllat d'expedient, és a dir:
  • certificat acadèmic de sol·licitant als efectes del trasllat de matrícula viva.
  • informe emés pel professor corresponent, on consten aquelles consideracions que permeten al seu nou professor un millor coneixement del procés d'aprenentatge seguit fins a eixe moment del curs.
  • còpia del resguard de pagament de taxes efectuat efectuat per a eixe curs per l'alumne que es trasllada.
  • còpia de la sol·licitud de trasllat de matrícula viva firmada per l'interessat.
  • la resta de documentació que forme part de l'expedient personal de l'interessat.
 7. Percebrà la taxa corresponent en concepte de trasllat de matrícula viva.

El centre de destí inscriurà provisionalment l'alumne en el lloc que es reserva, i quan haja rebut la documentació del centre de procedència:

 1. Notificarà a l'interessat esta circumstància i el convocarà a fi de fer efectiva la matrícula.
 2. Percebrà únicament el preu públic corresponent a l'expedició de la nova targeta d'estudiant, considerant que els corresponents al trasllat de matrícula viva i a les ensenyances que està cursant ja es van abonar en el centre de procedència, excepte si el centre procedència no pertany a la xarxa pública de la Generalitat Valenciana, i en este cas haurà d'abonar així mateix la matrícula i la taxa d'obertura d'expedient.
 3. Arxivarà l'expedient de l'interessat.
 4. Confirmarà immediatament per escrit al centre de procedència la matriculació efectiva de l'alumne traslladat a fi que tinguen constància d'este fet.

Nota: Estes instruccions s'apliquen als actes administratius realitzats entre centres educatius la titularitat del qual correspon a la Generalitat Valenciana. Quan el centre de procedència dels expedients associats a estos actes administratius no pertanga a la Comunitat Valenciana, el centre de destí percebrà el preu públic corresponent a la matrícula de l'alumne en el curs a què s'incorpora, a més de la corresponent a la targeta d'estudiant i la taxa d'obertura d'expedient.

Inici Peu de Pàgina

Webmaster .:. Política de Privacitat .:. Accessibilitat .:. Mapa del Lloc .:. Descàrregues.:. Buscar
2004-2006 © Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant
Valid XHTML 1.0 Transitional .:. ¡CSS Válido! .:. Página Accesible Nivel AA

Fi Peu de Pàgina